Podmienky prevádzky

Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné podmienky používania (ďalej len „Podmienky“) upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Používateľov služieb poskytovaných Prevádzkovateľom pri poskytovaní a využívaní Služieb na Serveroch.
 1. Serverom sú všetky verejné webové lokality, dostupné cez domény, ktorých držiteľom je Prevádzkovateľ a prostredníctvom ktorých Prevádzkovateľ poskytuje používateľom služby (ďalej len „Server“ alebo „Servery“), najmä elektrolab.eu, forum.elektrolab.eu, siet.elektrolab.eu, katalog.elektrolab,eu a ďalšie.
 2. Služby poskytované Prevádzkovateľom alebo Treťou osobou na jednotlivých Serveroch predstavujú najmä vyhľadávanie, spracovanie, zhromažďovanie, uchovávanie a prenos dát, pričom sú jednotlivým používateľom poskytované bezplatne, a to na komerčné aj nekomerčné účely, pokiaľ nie je ďalej v týchto Podmienkach alebo v osobitných podmienkach každého Serveru uvedené inak (ďalej len „Služba“ alebo „Služby“).
 3. Používateľom serverov je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstupuje na akýkoľvek Server Prevádzkovateľa a využíva Služby poskytované Prevádzkovateľom alebo Treťou osobou na Serveri (ďalej len „Používateľ“ alebo „Používatelia“); využívanie Služieb nie je podmienené registráciou, pokiaľ Podmienky alebo osobitné podmienky každého Servera neurčia inak.
 4. eKAT Katalóg je verejná elektronická databáza údajov o právnických a fyzických osobách – podnikateľoch, resp. subjektoch, ktoré poskytujú služby podľa osobitného predpisu, zverejnená na portáli ElektroLab.eu.
 5. Používateľ Serverov, ktorý je fyzickou osobou, musí byť starší ako 18 rokov. Služby Prevádzkovateľa nie sú určené fyzickým osobám mladším ako 18 rokov.

Základné podmienky využívania Služieb

 1. Využívaním Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom Používateľ súhlasí s týmito Podmienkami eKAT ako aj Osobitnými podmienkami, ak Služby osobitných Serverov využíva, a zaväzuje sa ich dodržiavať. Používatelia, ktorí nesúhlasia s týmito Podmienkami, prípadne s Osobitnými podmienkami, nesmú využívať Služby poskytované Prevádzkovateľom, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky,  alebo Osobitné podmienky.
 2. Služby Prevádzkovateľa sú zo strany Používateľov využívané na vlastné riziko, čím Používatelia berú na vedomie, že môžu byť pri týchto Službách vystavení rôznym obsahom, ktoré môžu byť pre niektorých Používateľov nevhodné, neslušné alebo urážajúce.
 3. Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním Služieb odovzdá Prevádzkovateľovi elektronicky, poštou či akýmkoľvek iným spôsobom svoje názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá alebo iné príspevky (ďalej len „Príspevky“ alebo aj „Príspevok“), týmto súhlasí s použitím Príspevkov Prevádzkovateľom na účely propagácie vlastných produktov alebo služieb. V prípade, ak obsah Príspevkov spadá pod ochranu duševného vlastníctva, Používateľ týmto v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Autorský zákon“ alebo „AZ“) udeľuje bezplatný, nevýhradný, ďalej prenositeľný, vecne a miestne neobmedzený súhlas na použitie Príspevkov. Platnosť uvedeného súhlasu v zmysle Autorského zákona je obmedzená dobou trvania zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom. Odovzdaním Príspevkov Používateľom podľa predchádzajúcej vety však Prevádzkovateľovi nevzniká žiadna povinnosť tieto Príspevky akokoľvek použiť a je oprávnený tieto Príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť zo Serverov, ak osobitné podmienky neustanovujú inak.
 4. Prevádzkovateľ Používateľa informuje, že v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 452/2021 Z.z.  o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon o elektronických komunikáciách“), má právo ho oslovovať s volaniami, so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii na Serveroch Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vlastných podobných tovarov a služieb. Volanie, e-mail alebo SMS správa môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je Prevádzkovateľ.

Práva a povinnosti Užívateľa


1. Používateľ katalógu eKAT berie na vedomie, že pri využívaní jeho služieb sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, všeobecne záväznými právnymi predpismi štátu, v ktorom sa nachádza a/alebo so všeobecnou morálkou, najmä nesmie žiadnym spôsobom:
 • propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, sexuálnej orientácie, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;
 • propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
 • používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;
 • ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav;
 • odosielať príspevky s erotickým obsahom, s výnimkou Služieb, ktorých obsah je na to určený Prevádzkovateľom;
 • propagovať detskú pornografiu;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;
 • otvorene alebo skrytou formou robiť reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;
 • propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;
 • otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať;
 • propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;
 • uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu priniesť inému subjektu neoprávnený prospech alebo výhodu;
 • rozširovať alebo inak používať obsah zverejňovaný v Službách Prevádzkovateľa, ku ktorému vykonáva autorské alebo iné práva Prevádzkovateľ, iný Používateľ alebo tretia osoba, najmä nie je oprávnený obsah stránok kopírovať, meniť, šíriť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s Príspevkami a vlastným obsahom Používateľa, pokiaľ medzi Používateľom a Prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda;
 • obchádzať vyššie uvedené zákazy.

2. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na Servery len také Príspevky, k obsahu  ktorých:

 • má autorské práva resp. súhlas autora alebo oprávneného nositeľa práva na ich akékoľvek použitie,
 • disponuje všetkými potrebnými súhlasmi osôb z hľadiska práva na ochranu osobnosti fyzickej osoby a ochranu dobrého mena právnickej osoby (vrátane zverejnenia, zmien, alebo odstránenia Príspevkov).

3. Používateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude používať služby katalógu eKAT na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

4. Používateľ sa nesmie  prihlasovať  na Servery prihlasovacími údajmi iného Používateľa a ani inak poškodzovať ďalších Používateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať Prevádzkovateľa a jeho dobré meno. Používateľ nesmie na Serveroch propagovať Služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k Prevádzkovateľovi.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nemá v súvislosti so Službami poskytovanými na Serveroch voči Používateľom alebo tretím osobám iné povinnosti, ako sú  povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok, Osobitných podmienok a z príslušných právnych predpisoch.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah akýchkoľvek Príspevkov Používateľov publikovaných v Službách Prevádzkovateľa  (na portáli, v diskusiách, komentároch,    v obsahu chatovej konverzácie atď.) a na Serveroch, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Používateľmi. Prevádzkovateľ je oprávnený nezverejniť obsah alebo Príspevky Používateľa, ako aj obmedziť prístup ostatných Používateľov k Príspevkom Používateľa, pokiaľ je takýto obsah alebo Príspevky vyhodnotený ako sporný alebo porušujúci Podmienky alebo Osobitné podmienky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odstrániť akýkoľvek Príspevok Používateľa zverejnený na Serveroch, najmä z dôvodu, ak príspevok neoprávnene zasahuje do práv Prevádzkovateľa, iného Používateľa alebo inak porušuje Podmienky.
 3. Prevádzkovateľ neposkytuje Používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia Serverov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb.
 4. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu Používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb na Serveroch na dobu určitú, neurčitú alebo poskytovanie Služieb ukončiť. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť Servery, a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 5. Pri ukončení poskytovania Služieb zo strany Prevádzkovateľa alebo Používateľom, majú Prevádzkovateľ a Používateľ zákonné práva, ak z toho vyplynú.
 6. V prípade ak bol Prevádzkovateľ sankcionovaný príslušnými orgánmi v dôsledku  porušenia povinností Používateľa uvedených v týchto Podmienkach, Osobitných podmienkach alebo ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom Slovenskej republiky, zodpovedá Používateľ za škodu škodu, ktorá tým Prevádzkovateľovi vznikla, v celom rozsahu.
 7. V prípade, ak Používateľ nevykoná Verifikáciu svojho konta, ak je na to Prevádzkovateľom vyzvaný, Prevádzkovateľ je oprávnený odmietnuť Používateľovi prístup k Službám. V prípade nového Používateľského konta, pri ktorom je Verifikácia povinná, Prevádzkovateľ bez riadnej Verifikácie neumožní Používateľovi využívať svoje Služby ani do Služieb pasívne vstupovať.
 8. Prevádzkovateľ týmto informuje Používateľa, že na základe žiadostí a rozhodnutí príslušných orgánov verejnej moci poskytuje súčinnosť orgánom verejnej moci (najmä orgánom činným v trestnom konaní a súdom) a plní povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí,  pričom  v medziach  tejto súčinnosti môže v súlade s osobitnými predpismi  poskytnúť príslušným orgánom údaje Používateľa týkajúce sa jeho aktivity pri využívaní Služieb Prevádzkovateľa.

Osobitné ustanovenia týkajúce sa platených Služieb

 1. Pri platených Službách bude Používateľ, ktorý akceptoval Osobitné podmienky platenej Služby Osobitnými podmienkami oboznámený o používaní vybranej platenej Služby, aktivácii, forme úhrady za Službu a o zodpovednosti za prípadné vady Služby. Postup pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady na poskytnutej platenej Službe upravuje reklamačný poriadok.
 2. Pri platených Službách môže byť ich poskytovanie (aktivácia) zabezpečované aj v súčinnosti s iným subjektom – príjemcom. Ide o aktivácie platených služieb, ktoré zabezpečuje a spôsob platby sprostredkuje spoločnosť PayPal. V prípade niektorých platených služieb môže byť pre ich realizáciu potrebná aj súčinnosť príslušných bankových subjektov.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá Používateľovi vznikla v dôsledku toho, že nemohol využívať platenú Službu z dôvodu dočasného obmedzenia alebo zrušenia používateľského konta Prevádzkovateľom.

Zodpovednosť za škodu

 1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva Služby Prevádzkovateľa na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za konanie Používateľov pri využívaní jeho Služieb. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie Služieb Používateľom, či tretími osobami.
 2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by mohli vzniknúť Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním Služieb.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by mohli vzniknúť Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania Služieb alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 4. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Serverov, ich bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Prevádzkovateľ má právo dočasne odstaviť Server bez predchádzajúceho upozornenia a uvedenia dôvodu.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by mohla byť Používateľovi spôsobená v súvislosti s používaním Služieb na Serveroch Prevádzkovateľa, ako aj spôsobených nefunkčnosťou, chybovosťou, alebo činnosťou iných Používateľov či z iných dôvodov.

PCBWay Promo

300x250